Category Archives: Buddhist Articles

New Address of Bodhikaram Temple អាសយដ្ឋានថ្មីនៃវត្តពោធិការាម

សូមប្រគេន និង ជម្រាបជូនដំណឹងដល់ព្រះតេជគុណ និង សាធុជនទាំងអស់​ឲ្យបានជ្រាបថា វត្តពោធិការាមបានផ្លាស់ទីតាំងមកកាន់កន្លែងថ្មីនៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដូច្នេះបើសាធុជនមានបំណងមកកាន់វត្តពោធិការាម សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញមកកាន់អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នខាងក្រោមនេះ។
We are pleased to inform Venerable Monks and laypeople that Bodhikaram Temple was moved to the new location (4537 Hawthorne Rd) since April 9, 2017. You are invited to come to our current address as below:
Wat Khmer Ottawa, Bodhikaram Temple.png
Bodhikaram Temple of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery
Address: 4537 Hawthorne Road, Ottawa, ON K1G 3N4 Canada
Tel: (613) 230-6268, (613) 255-6904, (613) 23261-5692
Email: watbodhikaram@gmail.com
Website: www.bodhikaram.com ; Facebook: Bodhikaram Temple
Map of Bodhikaram Temple
Image

Yearly Ceremonies 2014 for Bodhikaram Temple

Yearly-Ceremony2014

Khmer Canadian Calendar 2014

Khmer-Calendar-2014-Bodhikaram Temple Click on the link to download Pdf
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

One Dhamma, One Buddhism

I participated in an inter-religious forum on 25th April 2009. As the event was held at the Pure Life Society, I thought I would dress as their members do, so I donned a long white blouse with a matching white shawl draped over my shoulders. Little did I know, this attire attracted curious stares from my fellow panelists.

“Are you a nun?”, one of the panelists asked me.

“No, I still have hair,” I answered, pointing to my head.

We got talking over a cup of tea, and he asked, “So, which religion are you representing?”

Buddhism,” I said.

“Buddhism? Hmm…”, he mulled over my reply, then questioned further, “So, which school do you belong to?”

“I belong to Buddhism”, I said. “There is only ONE school.”

My learned friend disagreed, and said I must declare whether I belong to the Sri Lankan school or Chinese school, or the other schools. They are all different, he insisted, and proceeded to explain to me that if I have been sent by Brickfields, I must belong to the Sri Lankan school.

I smiled and told him, “There is only ONE school, my friend. The teachings and doctrines are exactly the same in all the traditions.”

I could see my friend wasn’t too happy with my answer.

He would have preferred that I declared which school or sect I belonged to. That would have been more “proper”, to him.

But why? Why are we so concerned over our differences?

We can’t we look at the similiarities instead?

After the Buddha attained Mahaparinibbana, there arose, over a period of time, two major traditions, that is, the Theravada and the Mahayana. Later, when the Dhamma went northwards, Vajarayana came into being. Although some of the devotional practices may differ slightly, the basic doctrine of the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path are the same in all these traditions. Ajahn Brahm, the ever-popular and well-loved Dhamma master from Australia, calls his tradition, “Hahayana”!

The three traditions arose because when the Buddha instructed His monks to go forth and teach the Dhamma for the good of the many, He told them specifically to allow His teachings to blend in with the local cultures of the people. Hence, we can see for ourselves that the sublime teachings of the Buddha have indeed blended in beautifully and harmoniously with the various cultures of the world today. For example, there is no need for a Buddhist to change his or her name, and Buddhists everywhere still observe and celebrate the many festivals in their respective cultures, as long as the practices do not bring harm to themselves and others.

When the Bengali Buddhist teacher, Atisha Dipankara Shrijnana, first went to Tibet in the 11th century, he was asked how one should practise since there were many traditions of Buddhism. Atisha replied, “You should find the essential point common to all the teachings and practice that way”.

Great thinkers and spiritually-developed people will always choose to see the similarities rather than the differences in the various religious teachings. One goal, many paths. All religions teach us to do good and be good. The emphasis may be on different aspects – the devotional, the ritualistic or basic day-to-day practice, training of the mind, but the ultimate objective is to train and guide us to be as good as we possibly can.

More so, in a world that is torn by differences, political, cultural or religious, there is a greater need for us to see and appreciate our similarities. Why should we waste our time splitting hairs trying to prove who is “better” or more right? Ultimately, as the Buddha says, every sentient being has the Buddha Nature, that pure and brilliant mind that can be developed to perfection. Buddhists call it Nibbana, Hindus call it Moksha, and the Christians call it The Kingdom of Heaven.

There is one Dhamma, not many; Distinctions arise from the needs of the ignorant.

– Seng T’san

Buddhist Contribution to Humanity

Buddhism as a religion has served the hopes and aspirations of humanity well; it has fostered within the social organism a commendable way of life and a communal spirit marked by endeavours towards peace and contentment. It has been in the forefront of human welfare.

Even in politics it was acknowledged on many occasions as a significant break-through in fair treatment, democratic procedures and regard for basic, moral values. Buddhism has given a distinct flavour to the cultures of the Orient. Buddhism has supplied fine and ethical basic attitudes amongst the people who adopted it in one form or another.

 Indeed, the immense potential of Buddhism has not been realised by many people who have adopted it only to a limited extent. The capacity of the Buddha‘s teaching to enhance an individual’s personal and general potential has been overshadowed by the contributions of Buddhism to art and literature. But one aspect of Buddhism which has remained of paramount importance throughout its history is its clear Rationalism. Reason, though often overruled to everyone’s regret, is something that belongs to humanity, to civilize them, no matter how obscured it may be by the other facets of human nature such as emotions. Buddhism will continue to exhort man to be a rational being, ruled by the head, but giving due consideration to the heart as well.

 The Buddha’s contribution to the social and spiritual progress of mankind was so remarkable that His message which spread all over the world won the love and affection of the people with a devotion that was unprecedented. It is well worth considering that Buddhism does not choose people by following them to convert them with promises of heaven. It is the people who choose Buddhism.

Source: http://www.buddhadhammasangha.com

Impact of Buddhism on Civilization

Today Buddhism remains as a great civilizing force in the modern world. As a civilizing force, Buddhism awakens the self-respect and feeling of self-responsibility of countless people and stirs up the energy of many a nation. It fosters spiritual progress by appealing to the thinking powers of human beings. It promotes in people the sense of tolerance by remaining free from religious and national narrowness and fanaticism. It tames the wild and refines the citizens to be clear and sober in mind. In short, Buddhism produces the feeling of self-reliance by teaching that the whole destiny of humanity lies in their own hands, and that they themselves possess the faculty of developing their own energy and insight in order to reach the highest goal.

For over two thousand years, Buddhism has satisfied the spiritual needs of nearly one-fifth of mankind. Today the appeal of Buddhism is as strong as ever. The Teachings of the Buddha remain among the richest spiritual resources of mankind because they lift the horizon of human effort to a higher level beyond a mere dedication to man’s insatiable needs and appetites. Owing to its breadth of per­spective, the Buddha’s vision of life has a tendency to attract intellectuals who have exhausted their individual quest for meaning. However, the fruit of the Buddha’s vision is something more than intellectual gymnastics or solace for the intellectually effete. Buddhism does not encourage verbal speculation and argument for its own sake.

Buddhism is practical, rational and offers a realistic view of life and of the world. It does not entice people into living in a fool’s paradise, nor does it frighten and agonize people with all kinds of imaginary fears and guilt-feelings. It does not create religious fanatics to disturb the followers of other religions. The Buddhist attitude to other religions is remarkable. Instead of converting the followers of other religions into Buddhism, Buddhists can encourage them to practise their own religions because Buddhists never think the followers of other religions are bad people. Buddhism tells us exactly and objectively what we are and what the world around us is, and shows us the way to perfect freedom, peace, tranquility and happiness.

If humanity today is to be saved from reacting against the moral standards taught by religions, Buddhism is a most effective vehicle. Buddhism is the religion of humanity, whose founder was a human being who sought no divine revelation or intervention in the formulation of His Teachings. In an age when human beings are overwhelmed by their success in the control of the material universe, they might like to look back and take stock of the achievements they have made in controlling the most difficult of all phenomena: their own selves. It is in this quest that the modern human beings will find in Buddhism an answer to their numerous problems and doubts.

Today, Buddhism appeals to the West because it has no dogmas, and it satisfies both the reason and the heart alike. It insists on self-reliance coupled with tolerance for others. It embraces modern scientific discoveries if they are for constructive purposes. Buddhism points to man alone as the creator of his present life and as the sole designer of his own destiny. Such is the nature of Buddhism. This is why many modern thinkers who are not themselves Buddhist have described Buddhism as a religion of freedom and reason.

The Buddha’s message of peace and compassion radiated in all directions and the millions who came under its influence adopted it very readily as a new way of religious life.

(source: http://www.buddhadhammasangha.com)